Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN PARFUM STYLING COMPANY B.V. TE LANDGRAAF, OP 14 juni 2010 GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL LIMBURG ONDER NR. 14077572
 
Artikel 1 ALGEMEEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle Transacties met ons van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd.
 2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover deze in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden.
 3. Door het enkel plaatsen van een order en/of de inontvangstneming van de geleverde goederen, aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden en wordt hij geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan. Bij strijdigheid tussen de tekst van onze offertes en onze algemene voorwaarden prevaleert de tekst van de offertes.
 4. Afwijking van het overeengekomene is mogelijk indien en voor zover wij zulks schriftelijk hebben medegedeeld c.q. bevestigd.
 
Artikel 2 AANBIEDINGEN/OFFERTES
 1. Alle gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, behoudens voor zover in de aanbieding anders is aangegeven. Een aanbieding die een termijn bevat kan door ons desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen vijf dagen.
 2. Alle bij onze aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze opgaven zijn slechts bindend, voor zover dat uitdrukkelijk is medegedeeld.
 3. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel overeenkomstige prijs.
 4. Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 5. Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order.
 6. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren.
 7. Indien door ons een monster, model of voorbeeld is verstrekt of getoond wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding, de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster afwijken tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd exact conform het getoonde of verstrekte monster.
 
Artikel 3 DE OVEREENKOMST
 1. Overeenkomsten binden ons eerst na onze schriftelijke bevestiging, danwel nadat wij tot levering, overeenkomstig de geplaatste bestelling zijn overgegaan.
 2. Overeenkomsten, door bemiddeling van onze vertegenwoordigers/agenten tot stand gebracht, binden ons eerst nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd, danwel nadat wij tot levering zijn overgegaan.
 3. Eventuele aanvullende afspraken c.q. wijzigingen binden ons slechts indien deze schriftelijk door ons bevestigd zijn.
 4. Bij elke overeenkomst geldt dat deze door ons slechts wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst.
 5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Voldoet opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan is artikel 17 van dienovereenkomstige toepassing.
 6. Wij zijn bevoegd om -indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten - voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zullen wij hieromtrent met de opdrachtgever overleg plegen.
 7. Indien er sprake is van een afroeporder, dan geldt daarvoor tenzij anders is overeengekomen - dat deze binnen zes maanden, te rekenen vanaf de dag dat de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd, moet worden afgenomen. Bij gebreke daarvan staan de goederen vanaf de eerste dag van de zesde maand voor afhalen gereed en zijn wij gerechtigd tot facturering over te gaan. Tevens is de opdrachtgever vanaf dat moment opslagkosten verschuldigd.
 
 
Artikel 4 PRIJZEN
 1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
 2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
  • gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
  • gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
  • exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
  • exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
  • vermeld in Euro.
 3. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
 4. Indien er sprake is van een prijswijziging tengevolge van wettelijke voorschriften dan is dat een omstandigheid waaraan beide partijen zich te houden hebben.
 
Artikel 5 LEVERING, RISICO EN LEVERTIJD
 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan huis/bedrijf van de opdrachtgever. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf/magazijn verlaten. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven.
 2. Alle zaken reizen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien de zending vrachtvrij geschiedt, ondanks eventueel andersluidende vermelding op de vervoersdocumenten.
 3. Het risico gaat over op de opdrachtgever op het moment van aflevering.
 4. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren; de opdrachtgever is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van deze voorwaarden.
 5. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Wij zijn verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding daarvan.
 7. Termijnen, waarbinnen de overeengekomen prestatie(s) door ons moet(en) worden geleverd, worden in elk geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
  • er sprake is van vertraging in de productie en/of van enige andere, onze prestatie tijdelijk verhinderende omstandigheid, zoals bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) beperkte beschikbaarheid van grondstoffen en materialen, in welke gevallen wij opdrachtgever zo spoedig mogelijk dienovereenkomstig zullen informeren;
  • de opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens ons tekortschiet of gegronde vrees bestaat dat hij in één of meer van die verplichtingen jegens ons tekort zal schieten;
  • de opdrachtgever ons niet in staat stelt tot uitvoering van het met hem overeengekomene over te gaan.
  • Ingeval wij de overeengekomen levertijd met meer dan 1 week overschrijden is de opdrachtgever gehouden ons een extra naleveringstermijn van minstens 2 doch maximaal 4 weken te gunnen (een week = 5 werkdagen), ingaande 1 week na verloop van de oorspronkelijke leveringstermijn. Nadien is de opdrachtgever gerechtigd te annuleren overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.1.
  • Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.
 
Artikel 6 TRANSPORT
De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de opdrachtgever aan ons is verstrekt, door ons als zorgvuldig opdrachtnemer bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de opdrachtgever verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te
zullen dragen.
 
Artikel 7 ANNULERING/AFNAMEWEIGERING
 1. Annulering door de opdrachtgever van een door ons geaccepteerde order is alleen dan geldig indien dit bij aangetekend schrijven rechtstreeks aan ons geschiedt.
 2. Nadat wij akkoord zijn gegaan met de annulering is de opdrachtgever gehouden aan ons in ieder geval te vergoeden alle, ter uitvoering van de overeenkomst, gemaakte kosten en/of door de annulering geleden c.q. nog te lijden schade alsmede de hierdoor veroorzaakte winstderving, ongeacht onze overige rechten. Daarnaast zijn wij gerechtigd een extra bedrag, gelijk aan 15% van het te factureren bedrag, als boete, in rekening te brengen.
 3. Indien de opdrachtgever een gereedgekomen order weigert af te nemen binnen de geldende leveringstermijn geldt het in lid 1 bepaalde onverkort met dien verstande dat de goederen ter beschikking van de opdrachtgever staan en pas afgeleverd worden indien de opdrachtgever de volledige hoofdsom verhoogd met rente en alle kosten van opslag en verder dezerzijds te maken kosten heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 15 van deze voorwaarden.
 
Artikel 8 OVERMACHT
 1. Onder overmacht wordt verstaan:
  • Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van ons kan worden verlangd.
 2. Onder "overmacht" wordt in ieder geval begrepen:
  • werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transport-moeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers c.q. derden waardoor wij onze verplichtingen jegens de opdrachtgever niet (meer) kunnen nakomen.
 3. Wij zullen de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen indien zich naar ons oordeel een overmachtsituatie voordoet en met de opdrachtgever overleggen over de termijn waarbinnen wij alsnog zullen presteren. Indien de overmachtsituatie van tijdelijke aard is, hebben wij recht onze prestatie op te schorten voor de duur dat de overmachtsituatie voortduurt.
 4. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 5. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.
 6. Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.
 7. Indien ten gevolge van overmacht zoals bovenomschreven de hoeveelheid beschikbaar product te eniger tijd ontoereikend is ter dekking van onze eigen behoefte c.q. die van onze opdrachtgevers, zijn wij gerechtigd gedurende het voortduren van de overmachtsituatie deze relaties te beleveren naar rato van de bij ons aanwezige voorraad, zonder de verplichting te hebben tot suppletie van het ontbrekende.
 
Artikel 9 GARANTIE
 1. Onder de voorwaarden hierna vermeld garanderen wij, bij gebruik en onderhoud volgens de door ons verstrekte voorschriften, gedurende een periode van drie maanden na levering door opdrachtgever aan eindgebruiker, de deugdelijkheid van de aan opdrachtgever geleverde zaken met betrekking tot het gebruikte materiaal.
 2. Opdrachtgever heeft geen recht op garantie indien en voorzover hij jegens ons zijn verplichtingen niet nakomt. Opdrachtgever wordt niet van zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens ons ontheven, door het beweerdelijk niet-nakomen van onze garantieverplichtingen.
 
Artikel 10 AANSPRAKELIJKHEID
 1. Behoudens onze garantieverplichting, de algemeen geldende rechtsregels van consumentenbescherming, openbare orde en goede trouw zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, danwel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden.
 2. Wij zijn in ieder geval niet aansprakelijk ingeval:
  • schade is veroorzaakt door het gebruik/de verwerking van het geleverde;
  • het geleverde wordt verwerkt tot/in een (eind) product waarvoor het geleverde in feite niet geschikt is en/of blijkt te zijn;
  • het geleverde ongeschikt blijkt voor het doel waarvoor het is aangeschaft.
 3. Een en ander behoudens, door de opdrachtgever te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze ondergeschikten, voor zover de laatsten overeenkomstig onze uitdrukkelijke instructies handelen.
 4. Onze eventuele aansprakelijkheid zal nimmer meer bedragen dan de netto-waarde der geleverde goederen.
 5. Nadat de geleverde goederen zonder klachten in ontvangst zijn genomen c.q. nadat deze zijn ver/bewerkt tot (eind)product door of namens de opdrachtgever zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk te houden en vrijwaart de opdrachtgever ons tegen alle eventuele aanspraken van hemzelf en/of van derden tot betaling van schadevergoeding ongeacht de schadeoorzaak.
 6. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt indien en voor zover onze aansprakelijkheidsassuradeuren geen dekking verlenen ter zake van schade toegebracht aan de opdrachtgever en/of aan derden.
 
Artikel 11 CONTROLE EN RECLAMES
 1. De opdrachtgever is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, alsmede te controleren of de pakbon overeenstemt met het afgeleverde, dan wel deze controles uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de opdrachtgever staan.
 2. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de opdrachtgever op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 3. Geringe afwijkingen van kleur, model e.d. van in de branche niet ongebruikelijke aard zijn toelaatbaar terwijl afwijkingen van de bestelde kwantiteit toelaatbaar zijn tot 5% meer of minder.
 4. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons -rechtstreeks binnen 24 uur na afloop van bovenbedoelde controle dan wel constatering op andere wijze schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 5. Reclames ontvangen na deze datum worden, behoudens tegenbewijs door de opdrachtnemer , geacht hun oorzaak te vinden in onvoldoende controle bij aflevering dan wel in een omstandigheid die is voorgevallen na aflevering.
 6. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen.
 7. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames ter zake niet meer door ons in behandeling genomen.
 8. Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.
 9. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.
 
Artikel 12 CESSIE-VERBOD
Opdrachtgever is slechts gerechtigd de rechten en/of verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen na schriftelijk verkregen toestemming onzerzijds
 
Artikel 13 EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Alle door ons geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de opdrachtgever, uit welken hoofde ook, jegens ons verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de opdrachtgever, met inbegrip van rente en kosten (en in geval in rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van de vereffening van het eventuele ten laste van de opdrachtgever komende saldo) ons eigendom.
 2. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance, faillissement, ondercuratelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de opdrachtgever, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als
ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de opdrachtgever hebben ineens en dadelijk opeisbaar.
 1. De goederen kunnen door de opdrachtgever in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
 2. Maakt opdrachtgever van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van onze eigendomsrechten te leveren. Hij is eveneens verplicht ons, op ons eerste verzoek, een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op betreffende derden heeft of zal krijgen. Voor het geval opdrachtgever zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan ons om dit pandrecht tot stand te brengen.
 
Artikel 14 INTELLECTUELE EIGENDOM
 1. Wij blijven eigenaar van de rechten van intellectuele eigendom zoals onder andere het auteursrecht en/of het modelrecht met betrekking tot afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, modellen, rekeningen, berekeningen en verdere omschrijvingen waaronder catalogi of prospectussen met betrekking tot de afgeleverde zaken.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier gebruik te maken van de in lid 1 genoemde rechten in de meest ruime zin van het woord, waaronder - doch niet beperkt tot - het maken van reproducties.
 3. De opdrachtgever vrijwaart ons tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op inbreuk van het recht van intellectuele eigendom, ter zake van door de opdrachtgever bij ons in uitvoering gegeven opdracht.
 
Artikel 15 BETALING
 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto-contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum.
De op onze bank/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 1. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
 
Artikel 16 RENTE EN KOSTEN
 1. Indien betaling niet binnen de in artikel 15 vermelde termijn heeft plaats gevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente voor handelstransacties over het nog openstaande bedrag.
 2. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door ons gemaakt indien wij op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen opdrachtgever verwikkeld geraken, zowel eisende als verwerende, zijn, indien wij in het gelijk worden gesteld, voor rekening van opdrachtgever: de buitengerechtelijke incassokosten vast te stellen conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, de gerechtelijke incassokosten vast te stellen op het daadwerkelijk door ons ter zake van de procedure betaalde bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat.
 
Artikel 17 ONTBINDING
 1. Indien afnemer aan een van zijn verplichtingen uit een met ons gesloten overeenkomst niet, danwel niet tijdig voldoet hebben wij het recht de betreffende overeenkomst danwel alle met afnemer gesloten overeenkomsten te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, onverminderd onze rechten, in het bijzonder ons recht op volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen.
 2. Indien de opdrachtgever:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, om toepassing van de Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP) verzoekt, dan wel geconfronteerd wordt met beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  3. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
  4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
  5. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkele plaatsgrijpen van een der bovengenoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van de door ons verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen.
 3. Onder de in lid 2 genoemde omstandigheden hebben wij het recht de gehele danwel een door ons te bepalen gedeelte van de overeenkomst te ontbinden.
 4. Als wij de ontbinding hebben ingeroepen is onze vordering, vermeerderd met rente, schadevergoeding en kosten, terstond en geheel opeisbaar.
 
Artikel 18 PARTIËLE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
 
Artikel 19 TOEPASSELIJK RECHT, MEDIATIONCLAUSULE, BEVOEGDE RECHTER
 1. Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing
 2. Wanneer een geschil, verband houdende met (een tekortkoming in) de uitvoering van deze overeenkomst niet door middel van overleg tussen partijen kan worden geregeld, zullen partijen, alvorens zich tot de bevoegde rechter te wenden, zich inspannen het geschil op te lossen door middel van mediation conform het Reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut, zoals dat drie maanden vóór het aangaan van deze overeenkomst luidde.
 3. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als bedoeld in bovenvermeld artikel op te lossen met behulp van mediation, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Maastricht.
 4. Het bovenstaande laat de bevoegdheid van partijen tot het nemen van conservatoire maatregelen onverlet.
Wij vragen jouw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie over wat cookies zijn, welke cookies op onze website worden gebruikt en wat ze bijhouden is beschikbaar in het onderdeel cookies van ons privacy statement
Akkoord Niet akkoord